I. Szervezeti és személyzeti adatatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete (továbbiakban: TESZ)
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 60.
Telefon/fax: (42) 461-170
E-mail: iroda@mokszszb.hu
Honlap: www.mokszszb.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
TESZ Küldöttgyűlés
Elnökség
Etikai Bizottság (EB)
Felügyelő Bizottság (FB)
SZMSZ

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Elnök:
Dr. Soós Zoltán

Alelnökök:
Dr. Harsányi Gergő
Dr. Szpaszkij László

Titkárok:
Dr. Adamecz Imre
Dr. Kántor Irén

Etikai Bizottság elnöke:
Dr. Diószeghy Péter

Felügyelő Bizottság elnöke:
Dr. Együd Katalin

Telefon/fax: 06 (42) 461-170

E-mail: iroda@mokszszb.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Dr. Bartháné Dr. Kiss Edit ügyvéd
Telefon/fax: (42) 461-170
E-mail: iroda@mokszszb.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő-Péntek : 8.00 – 14.00 óra között

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Küldöttgyűlés – 23 fő küldött, üléseit a TESZ elnöke vezeti /4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 60./

I/2. A Kamara nem testületi szerv.

A TESZ területi küldöttei:
Dr. Balogh Gábor
Dr. Bartha Attila
Dr. Bojti István
Dr. Bugya István
Dr. Csapó Géza
Dr. Együd Ágnes
Dr. Encs Erzsébet
Dr. Fazekas László
Dr. Fülöp Imre
Dr. Gégény Enikő
Dr. Gulyás Gábor
Dr. Gerzon László
Dr. Karakó Erzsébet
Dr. Kántor Irén
Dr. Kerényi Attila
Dr. Kovács József
Dr. Kun Gábor Zoltán
Dr. Papp Zsuzsanna
Dr. Soós Zoltán
Dr. Takács Anikó
Dr. Újhelyi János
Dr. Varga Béla
Dr. Veress Attila

A TESZ bizottságai:

Etikai Bizottság tagjai:
Dr. Gégény Enikő
Dr. Gulyás Gábor
Dr. Hajdú Irén
Dr. Kovács József
Dr. Major György
Dr. Valikovics Ferenc

Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Fazekas László
Dr. Karakó Erzsébet
Dr. Takács Róbert

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

A TESZ irányítása alatt más közfeladatot ellátó szerv nincs.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet /Ptk. 685. § c) pont/ neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
———————–

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
———————–

8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége:
———————–

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
———————–

10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:
Magyar Orvosi Kamara (MOK) 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefon: +36 (1) 269-4391
Fax: +36 (1) 269-4392
www.mok.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:
2006. évi XCVII. Törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt.)
MOK Alapszabálya (lásd: MOK honlapon, www.mok.hu)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:
www.mok.hu oldalon

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:
———————–

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárási típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
www.mok.hu oldalon.

Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége:
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 60.
Telefon/fax: +36 (42) 461-170
e-mail: iroda@mokszszb.hu
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfőtől-Péntekig: 8.00-14.00 között
Előzetesen egyeztetés szerint ügyfélfogadási időn túl is.

II/ Az etikai eljárásokat, az etikai ügyekben eljáró szerveket és az etikai eljárások általános szabályait az Ekt. VI. fejezete és az Alapszabály 29.) 38.) pontjai részletezik.
Joghelyek: Ekt./Ket./Alapszabály/Etikai kódex: www.mok.hu oldalon
Személyes ügyintézés esetén az etikai ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadási rendje:
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 60.
Dobai Istvánné ügyintéző
Telefon/Fax: +36 (42) 461-170
E-mail: iroda@mokszszb.hu
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő – péntek: 8.00 – 14.00 között

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adódó kedvezmények:
Etikai eljárás az Ekt. 20-26. §-ai szerint.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:
Tagnyilvántartás
név, formátum: Intellimed Hungária Kft. fejlesztésében a doki.NET portálszerver, az adatkezelés célja: a tagokról közhiteles nyilvántartás vezetése, jogalapja:
Tagnyilvántartás /Ekt. 2. §.e), időtartama: a tagsági jogviszony fennállása, az érintettek köre: a MOK tagjainak sorába belépő orvosok és nem orvosi, de egészségügyben dolgozó szakirányú szakképesítési rendelkező diplomások, forrás: elektronikus tagfelvételi kérelem, mely elérhető: https://www.mok.hu/rar2.aspx?t=2Ű
Hozzáférés: kizárólag a MOK jelszóval ellátott tisztségviselők és dolgozók számára lehetséges, valamint maga a tag saját adatait módosíthatja.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
———————–

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.
Az Ekt., az Alapszabály, SZMSZ szerint.

9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
———————–

10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírásai, azok eredményei és indoklásuk:
———————–

11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
Nem volt ilyen vizsgálat.

12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:
——

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a MOK Országos Hivatalánál jelezhetők, a napi munkaidőben (8.00 – 16.00 óra között). Elérhetőség:
Postacím: 1068 Budapest, Szondi u. 100. / 1390 Budapest 62. Pf. 175.
Telefon: +36 (1) 269 4391/ 105. mellék
Fax: +36 (1) 269 4392
E-mail: mok@mok.hu
Az információs jogokkal a mindenkori Országos Hivatalvezető rendelkezik, aki jelenleg dr. Farkas Gergely

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályok alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
——-

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
——-

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
——-

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
——-

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:
——-

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók:
Egyszerűsített éves beszámoló,
Költségvetés

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
Személyi jellegű kifizetések

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási programok megvalósítási helyére vonatkozó adatok:

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet, támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: